پارس الکترو صنعت

پرتال تخصصی برق و کنترل صنعتی

Omron

 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در  ﺟﻬـﺖ     ﺗﻀـﻤﻴﻦ ...

توسط : حمیدرضاسالاری (مدیر سایت) در پنجشنبه 16 مرداد ماه 1393 مشاهده : 6485 نظرات : 730
امتیاز 0 از 0 رای

 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در ﺟﻬـﺖ     ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﭘﺎﻳـﺪا ...

توسط : حمیدرضاسالاری (مدیر سایت) در پنجشنبه 16 مرداد ماه 1393 مشاهده : 593 نظرات : 9
امتیاز 5 از 1 رای