پارس الکترو صنعت

پرتال تخصصی برق و کنترل صنعتی

جزوه آموزشی OMRON PLC2

پنجشنبه 16 مرداد ماه 1393 ساعت 9:19 بعد از ظهر   -  نویسنده : حمیدرضا   سالاری (مدیر سایت)

 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در  ﺟﻬـﺖ     ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﭘﺎﻳـﺪاري , دﻗﺖ و ﺻﺤﺖ ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ,ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ  ﻫﺪف  اﻧﺪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ     . اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮد  و   ﺷﻮﻧﺪ ، ﻧﻮع ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ  .ﻧﺘﻴﺠ در ﺔ ﭘﻴﺸﺮﻓ ﺖ ﺳﺮﻳﻊ  ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي   , اﻧﺠـﺎم و  ﭘﻴـﺎده ﺳـﺎزي ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه  , ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي  ﻛﻨﺘﺮل   (PLC) ﺧﻮدﻛﺎر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘـﺬﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  ﮔﻴﺮد

تگ ها : Omron , PLC , آموزش ,
0 نظر
ارسال نظر