پارس الکترو صنعت

پرتال تخصصی برق و کنترل صنعتی

جزوه آموزشی OMRON PLC

پنجشنبه 16 مرداد ماه 1393 ساعت 8:57 قبل از ظهر   -  نویسنده : حمیدرضا   سالاری (مدیر سایت)

 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در ﺟﻬـﺖ     ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﭘﺎﻳـﺪاري , دﻗﺖ و ﺻﺤﺖ ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ,ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻫﺪف  اﻧﺪ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ     . اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮد و   ﺷﻮﻧﺪ ، ﻧﻮع ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ  .ﻧﺘﻴﺠ در ﺔ ﭘﻴﺸﺮﻓ ﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي   , اﻧﺠـﺎم و  ﭘﻴـﺎده ﺳـﺎزي ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه  , ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل   (PLC) ﺧﻮدﻛﺎر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘـﺬﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد

 PLC            1970 ﻫﺎ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اواﻳﻞ دﻫـﺔ در ﺻـﻨﻌﺖ اﺗﻮﻣﺎﺳـﻴﻮن ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﻋﻈﻴﻢ رﻟﻪ    اي ﺷﺪﻧﺪ، اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻛﻮﭼﻚ وﻟﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻠـﺐ ﺳﻴﺴـﺘﻤﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 

در دﻧﻴﺎي ﭘﺮرﻗﺎﺑﺖ اﻣﺮوز ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻـﺮﻓﻪ ﺑـﻮدن از ﻟﺤـﺎظ اﻗﺘﺼـﺎدي از     ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ  در   ﻋﺮﺻـﺔ رﻗﺎﺑـﺖ ﭘـﺎ   ﺑﺮﺟـﺎ ﺑـﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧ ﻨـﺪ .  ﺷـﺮﻛﺖ PNSPO  ﻧﻴﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ  ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن ﻛﻪ داﺷﺘﻪ   ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت      ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳـﺎده وﻟـﻲ ﺳﺮﻳﻊ،  ﻣﻄﻤﺌﻦ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ﻛﻨ ﻳﻜﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ و اﺻﻠﻲ در زﻣﻴﻨﺔ    ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ 

 در ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﻪ وه ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ          ، ﺷﺮح واﺿـﺢ و ﻛـﺎرﺑﺮدي درﺑـﺎرة ﺳـﺨﺖ اﻓـﺰار و ﻧـﺮم اﻓـﺰار و  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ   (PLC) ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﻳﺮ PNSPO ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ   . اراﺋﻪ ﺷﻮد ، ﺑﺎ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻛـﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ      و ﺻﻨﻌﺖ PLC ﮔﺎﻣﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ در ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳـﻴﻮن ﺑﺮدارﻳﻢ.تگ ها : Omron , PLC , آموزش ,
0 نظر
ارسال نظر